Links

Change Password

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถทำได้ ดังนี้
1.คลิกเปิด Menu ในส่วนของชื่อผู้ใช้งาน และเลือก Change Password
2.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่แสดง โดย
  • Current Password: รหัสผ่านเดิมที่ผู้ใช้งานเคยใช้
  • New Password: รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
  • Confirm New Password: ยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Confirm
3.เมื่อระบบเปลี่ยนรหัสผ่านให้สำเร็จ จะแสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ และแสดงกลับไปยังหน้า Login เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบใหม่อีกครั้ง
หากผู้ใช้งานกรอกรหัสปัจจุบัน หรือข้อมูลใดๆไม่ถูกต้อง จะทำให้ระบบไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานได้ ดังนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังรูป