Links

Forgot Password

การรีเซ็ตรหัสผ่านสมาชิกของระบบ Nipa Cloud Platform (NCP) สามารถทำได้ที่หน้า http://portal.nipa.cloud/forgot-password โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.คลิก Forgot Password
2.กรอก Email ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก แล้วทำการคลิก Send
3.หลังจากนั้นระบบจะทำการส่ง Email สำหรับการรีเซ็ตรหัสผ่านสมาชิกของระบบ Nipa Cloud Platform (NCP) โดยมีข้อความแจ้งว่า "E-mail was successfully sent".
4.จากนั้นให้เข้าไปยัง Email ที่กรอกจากข้อข้างต้น แล้วคลิก RESET PASSWORD
หากไม่ได้รับ Email หมายความว่า Email ที่กรอกจากข้างต้นนั้น ไม่มีอยู่ในระบบ
5.เมื่อเข้ามายังหน้า Reset password ให้ทำการกรอก Password ใหม่ โดยจะต้องถูกต้องตามเงื่อนไข แล้วจึงจะกด Confirm เพื่อ Reset password ได้
6.เมื่อระบบทำการ Reset password ได้สำเร็จ จะได้รับการ Redirect ไปยังหน้า Login พร้อมกับแสดงข้อความว่า "Reset your password is success".